Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Organizatat mjedisore “ECIM” kërkojnë të kenë vendimmarrje në buxhetin e Bashkisë Vlorë

  Problematikat e evidentuara në Bashkinë Vlorë kanë qenë në fokus të organizatave të rrjetit ECIM me përfaqësues të këtij institucioni.

  Lexo artikullin

 • Si ndërtohet një sobë me energji diellore?

  Për të ndërtuar një sobë diellore, duhen materiale të thjeshta dhe lehtësisht të gjendshme, kuti kartoni, letër metalike, ngjitës dhe ushqimin që do të pjekim.

  Lexo artikullin

 • Ditët e Energjisë në Berat

  Në qytetin e Beratit, në kuadër të projektit “Së bashku- Një sy për Mjedisin”, pjesë e programit SENIOR II, zbatuar nga REC Shqipëri, mbështetur financiarsht nga qeveria suedeze, nisi cikli i trajnimeve në katër shkolla të mesme, të cilat janë përzgjedhur në bashkëpunim me DAR – Berat (klasat e X-ta).

  Lexo artikullin

 • Përgjatë 10 viteve të fundit mjedisi urban është përkeqësuar

  Në kuadër të projektit “Informim-Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”, mbështetur nga programi SENiOR II, zbatuar nga REC Shqpëri dhe financuar nga qeveria suedeze, Milieukontakt Shqipëri në bashkëpunim me organizatat e rrjetit ECIM ka realizuar “Anketimin mbi problematikat mjedisore” me qëllim kryesor vlerësimin e situatës së politikave dhe shërbimeve mjedisore nga komuniteti, në njësitë vendore të përzgjedhura. Nëpërmjet analizës së rezultateve të dala nga anketimi, studimi realizon një vlerësim të nivelit aktual të problematikave mjedisore, identifikohen fushat për ndërhyrje sipas prioriteteve, nevojave dhe shpërndarjes territoriale.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email