Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Rrjetet e OMShC-ve

 • Rrjeti 1: “Informim-Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”
 • Rrjeti 2: “Financimi i Shërbimeve Mjedisore pas Ndarjes Administrativo-Territoriale”
 • Rrjeti 3: “Së bashku – Një sy për mjedisin”
 • Rrjeti 4: “Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura”
 • Rrjeti 1: “Informim-Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”

  Rrjeti 1: “Informim-Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”

  EKOLËVIZJA
  AJMMI
  Egnatia
  Ekomjedisi Durrës
  Forumi i Mendimit të Lirë
  Milieukontakt International, Albania
  SEEP
  Together for Life
 • Rrjeti 2: “Financimi i Shërbimeve Mjedisore pas Ndarjes Administrativo-Territoriale”

  Rrjeti 2: “Financimi i Shërbimeve Mjedisore pas Ndarjes Administrativo-Territoriale”

  Instituti i Kërkimeve Urbane - URI
  AULEDA - VLORË
  Fondacioni Gjirokastra
  Tjetër Vizion
  Unë, Gruaja, Pogradec
  Qendra “për Zhvillim Komunitar Sot për të ardhmen
 • Rrjeti 3: “Së bashku – Një sy për mjedisin”

  Rrjeti 3: “Së bashku – Një sy për mjedisin”

  EDEN Center
  Klubi Ekologjik - Elbasan
  Mireqenie sociale e mjedisore
  Aarhus Shkodër
  CRCD Vlorë
  Qendra për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania)
 • Rrjeti 4: “Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura”

  Rrjeti 4: “Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura”

  Instituti për Ruajtjen e Natyrës Shqipëri - INCA
  Green and Clean
  Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës
  Mbrojtja e Mjedisit dhe Administrimit të Mjedisit - Adriatiku
  Miqësia, Ulëz
  Mbrojtja dhe Zhvillimi Social - ILIRIA
  Mbrojtja e Mjedisit - Kukës
  Shoqata Jugore për Mjedisin - ÇAJUPI

Print Email