Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Roli i Think Tanks në zhvillimin e Politikave në Shqipëri

Një nga manifestimet e zhvillimit të demokracisë dhe shoqërisë civile në Shqipëri është fakti se për dy dekadat e fundit Shqipëria ka dëshmuar një rritje të shpejtë të think tank.

Ky raport hulumtues synon të ndërtojë think tanks si aktorë të rëndësishëm në zhvillimin e demokracisë dhe mjedisit politik, duke ofruar rezultate paraprake në lidhje me karakteristikat kryesore të organizatave që mund të njihen ose identifikohen si think tank, roli i tyre në sistemin politik shqiptar dhe sfidat e mëdha me të cilat ata përballen në rrugën e maturimit.

Për më shumë lexoni publikimin e plotë.

Print Email