Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Manual për Avokimin dhe Organizatat e Shoqërisë Civile

Moduli “Organizatat e Shoqërisë Civile dhe Avokacia“, që ju keni tashmë ndër duar, është një mjet që ndihmon organizatat në përmbushjen e misionit të tyre dhe ofron njohuri mbi Avokacinë dhe efektet e saj, me dobi të shumëfishtë për anëtarët e rrjetit, grupet e synuara, organizatat dhe institucionet e sistemit shtetëror, si dhe për shoqërinë në përgjithësi. Këto module nuk pretendojnë të jenë një libër reference, por ato mund të shërbejnë fare mirë si material burimor për Organizatat apo në trajnimet që ato kryejnë me stafin apo në terren. REC Shqipëri shpreson që ky modul të jetë i dobishëm për aktivitetet tuaja të ardhshme.

Shkarko manualin

Print Email