Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Manual për Shkrimin e një Projekt Propozimi për OShCtë

Si të shkruani, të zhvilloni dhe të menaxhoni projektet për mbrojtjen e mjedisit Qëllimi i modulit është të aftësojë anëtarët e OJF-ve Mjedisore në drejtim të rritjes së cilësisë së projekt-propozimeve dhe të orientojë ata në mënyrën se si menaxhohen projektet brenda organizatës. Ky modul do t'i ndihmojë ata të kuptojnë vlerat e projektit si mjet për të arritur dhe realizuar misionin e organizatës së tyre. Këto module nuk pretendojnë të jenë një libër reference, por ato mund të shërbejnë fare mirë si material burimor për Organizatat apo në trajnimet që ato kryejnë me stafin apo në terren. REC Shqipëri shpreson që ky modul të jetë i dobishëm për fushat e tyre të veprimit në të ardhmen.

Shkarko manualin

Print Email