Warning
  • This parser only supports VCARD and VCALENDAR files

Udhëzues për përgatitjen e projekt-propozimeve për grantet operacionale

Written by SENiOR-A on .

WP5 UGOUdhëzuesi për përgatitjen e projekt-propozimeve për grantet operacionale është përgatitur nga REC Shqipëri në kuadër të programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-A” për t’i ardhur në ndihmë OJF-ve, të cilat do të aplikojnë për Grante Operacionale (PP5). Fokusi kryesor i mbështetjes me grante është krijimi i mundësive për OJF-të që të forcohen nga pikëpamja institucionale.

Ky udhëzues shërben si referencë gjatë përgatitjes së dokumentave për aplikim. Formati që plotësohet për aplikim gjendet në thirrjen e veçantë që del në secilën fazë dhe publikohet në seksionin përkatës.

Shkarko udhëzuesin.