Ngjarje të pritëshme

No events found
Paralajmërim
  • This parser only supports VCARD and VCALENDAR files

Udhëzues për përgatitjen e Projekt-propozimeve për Grantet në partneritet me pushtetin vendor

Shkruar nga SENiOR-A on .

Udhezues-PPV
Udhëzuesi për përgatitjen e projekt-propozimeve për Grantet në Partneritet me Pushtetin Vendor është përgatitur nga REC Shqipëri në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-A" për t'i ardhur në ndihmë OJF-ve, të cilat do të aplikojnë për Grantet në Partneritet me Pushtetin Vendor (PP5). Fokusi kryesor i mbështetjes me grante është krijimi i mundësive për OJF-të që të forcohen nga pikëpamja institucionale dhe të rrisin bashkëpunimin me Njësitë e Qeverisjes Vendore.

Ky udhëzues shërben si referencë gjatë përgatitjes së dokumentave për aplikim. Formati që plotësohet për aplikim gjendet në thirrjen e veçantë që del në secilën fazë dhe publikohet në seksionin përkatës.

Shkarko udhëzuesin